Alumni

2017-2021 batch

 • V S Rahul (106117111)

2010-14 batch

 • V.Harish (106110033)
 • V.Shriram (106110100)
 • Mythreya raj (106110056)

2009-13 batch

 • Siddhant Sanyam (106109090)
 • Dinesh Prasanth (106109022)
 • Abhishek Parthasarathy (106109003)
 • Shiva Nandan (106109087)
 • Diksha Gohlyan (106109021)

2008-12 batch

 • S.Nivash (106108010)
 • K.Adithya (106108004)
 • Lakshmi Priya S (106108020)

2007-11 batch

 • Sumit Ranjan(106107045)
 • Pradeep Venkatachalam(106107018)
 • Rakesh V(106107025)
 • Sharad Krishnamorthy(106107002)

2006-10 batch

 • Karthik S (106106029)
 • M Sabarish Kumar (106106053)

2005-09 batch

 • Ankit Srivastava (CS10506)
 • Kamala Yazhini (CS10528)
 • L. Madhavan (CS10531)
 • R. Padmini (CS10545)

2004-08 batch

 • Abhishek Jain (CS10401)
 • Deepak Kumar Jha (CS10410)
 • Harishankaran (CS10416)
 • Siddharth G (CS10457)
 • Verma Abhishek (CS10464)
 • Vivek Nirmal Shah (CS10470)

2003-07 batch

 • Ankur Jain (CS10306)
 • C. Vigneshwaran (CS10347)

2002-06 batch

 • Tushar Khot (CS10222)
 • Sankara Rameswaran.P (CS10234)
 • Sundar Rajan.G.S (CS10247)

2001-05 batch

 • Aashish Ramdas (CS10101)
 • Satish Kambala (CS10147)
 • Ankit Agarwal (CS10103)
 • Mohan S (CS10122)
 • Navin Agarwal (CS10126)