Manufacturing First year

S. No. Roll Number Name
1 214109001 SHRIKANT NALLURI
2 214109002 RAJHANS PRATIK KESHAV
3 214109003 SENKATHIR S
4 214109005 MANOJ KUMAR KUTTOBONIA
5 214109006 VIVEK KUMAR
6 214109007 MANOHAR SINGH
7 214109010 OTARI ONKAR JAGANNATH
8 214109011 ABHISHEK S
9 214109012 ABHILASH A P
10 214109014 NIKHIL SANKAR P G
11 214109015 JEYASHREE M
12 214109016 KRISHNA K S R
13 214109017 SHASHI KIRAN RAO ALURI
14 214109019 CHARMY AGUTHU
15 214109020 SATISH E
16 214109021 NILA G
17 214109022 MAHENDRA KUMAR MISHRA
18 214109024 R.PRASAD PRATHIPATI
19 214109025 VIJAY KUMAR SATIVADA
20 214109026 SUDHY S PANIKER
21 214109027 SAMEER SRIVASTASVA
22 214109028 V UDAY KUMAR 
23 214109029 KESHAV PURI GOSWAMI
24 214109030 AHMAD OMAR
25 214109032 PANDIT GANESH RAMESH RAO
26 214109033 SHINDE YOGESH SHASHIKANT
27 214109034 ROHINI BOMMARAJU