First Year

 1. V. Amruta Krishna Sudheer (211307001)
 2. Chavva Harinatha Reddy (211307003)
 3. D. Rajaratna (211307004)
 4. P.Kishore (211307006)
 5. L. Rajesh Kumar (211307007)
 6. M.Shravan Kumar (211307009)
 7. K.Rajasekhar Reddy (211307010)               
 8. P.Ramesh (211307011)                
 9. M. Sudhakar (211307013)                
 10. M. Venkatesh (211307014)                 
 11. T. Vijaya kumar (211307015)                
 12. C.K. Yaswanth (211307017)