First Year

 1. Naganarayana. A. (211207001)
 2. Himanshu Tanwar (211207002)
 3. B. Mohanraj (211207003)               
 4. Aswini. R. (211207004)               
 5. G. Spurthi Kiran (211207005)               
 6. Vibhash kumar Chaurasia (211207006)
 7. B. Upendra (211207008)       
 8. K. Renjith (211207009)               
 9. K.V. Rajasekhar Reddy (211207010)
 10. P. Sankar (211207011)
 11. G. Hari Krishna (211207012)