Webteam

Final Year

  • Harsh Mahajan

Email : 107116035@nitt.edu

Third Year

  • Karaen S

Email : 107117047@nitt.edu

Second Year

  • Shashank Kakarlapudi

Email : 107118092@nitt.edu