Ph.D

Sl. NO

ROLL NO

NAME

1

CVK0302

N. Venkat Kumar

2

CVK0601

S. Shifana Fathima

3

403107001

K. Chithira

4

403107051

P.V.Premalatha

5

403108051

B. Karthikeyan

6

403108052

Mrs.C.Jenifa Latha

7

403108053

Mrs. R. Vidya