Web Team

Second Year ( Batch: 2017 - 20 )

 • Shubham Sharma (205117082@nitt.edu)
 • Advait Shastri(205117041@nitt.edu)
 • Tanmay Yadav(205117006@nitt.edu)
 • Swati Mishra(205117027@nitt.edu)
 • Aparna Dubey (205117045@nitt.edu)
 • Mohit kumar Tanwar (205117028@nitt.edu)

Final Year (Batch: 2016 - 19)

 • Suman Choudhary (205116025@nitt.edu)
 • Uday Kumar (205116027@nitt.edu)
 • Devkaran Chouhan (205116028@nitt.edu)
 • Mayuri Raghuvanshy (205116040@nitt.edu)
 • Amit Ranjan (205116058@nitt.edu)
 • Anuranjan Kumar (205116078@nitt.edu)

Alumni