Web Team

Second Year ( Batch: 2016 - 19 )

 • Suman Choudhary (205116025@nitt.edu)
 • Uday Kumar (205116027@nitt.edu)
 • Devkaran Chouhan (205116028@nitt.edu)
 • Mayuri Raghuvanshy (205116040@nitt.edu)
 • Amit Ranjan (205116058@nitt.edu)
 • Anuranjan Kumar (205116078@nitt.edu)

Final Year (Batch: 2015 - 18)

 • Ananjay Singh (205115068@nitt.edu)
 • Nikesh Bisen (205115040@nitt.edu)
 • Pradeep Shukla (205115044@nitt.edu)
 • Pranay Nagar (205115025@nitt.edu)
 • Surya Gupta (205115038@nitt.edu)
 • Trisha Gehlot (205115059@nitt.edu)

Alumni